Rafał Drobczyk Sp. z o.o. jest beneficjentem dofinansowania realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację.
 
Tytuł Projektu: Wdrożenie pakietu innowacyjnych technologii cyfrowych w obszarze projektowania (unowocześnienie 2 procesów biznesowych), jako realizacja potrzeby adaptacyjnej Wnioskodawcy do zagrożeń epidemiologicznych i wymagań rynku oraz rozwoju technologii cyfrowych w branży projektowania i architektury”.

Opis Projektu: W ramach realizacji projektu planowany jest zakup licencji na gotowe oprogramowanie dostarczające nowoczesnych rozwiązań, jako zestaw wzajemnie powiązanych narzędzi do projektowania architektonicznego, konstrukcyjnego i instalacyjnego w zakresie obiektów kubaturowych, liniowych i inżynierskich, pozwalający na pracę w zintegrowanych procesach, które będą zmodernizowane u Wnioskodawcy:
1. BIM – modelowanie informacji o budynku (ang. Building Information Modeling),
2. CAD – projektowanie wspomagane komputerowo (ang. Computer Aided Design), z wykorzystaniem najnowszych innowacyjnych technologii informatycznych dla budownictwa.

Dzięki wdrożonym technologiom i zmodernizowanym 2 procesom, możliwe będzie projektowanie budynków i infrastruktury oraz łatwiejsza ocena wykonalności projektu, założeń projektowych i kolizji już na wczesnym etapie. Jednocześnie dzięki Technologii dużo prostsza jest realizacja procesu budowy obiektu i jego zarządzanie.

Oprogramowanie składać się będzie z następujących elementów:
– Zakup licencji oprogramowania typu BIM z elementami CAD (1 szt.)
– Zakup licencji oprogramowania do projektowania BIM typu Revit 2022 Commercial lub równoważne (1szt.)
– Zakup licencji oprogramowania do projektowania BIM typu Revit LT 2022 Commercial lub równoważne(12 szt.).

Realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie potrzeb jakie identyfikuje Wnioskodawca w związku z wystąpieniem COVID-19:
– zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno klientom jak i pracownikom Wnioskodawcy w sytuacji występowania chorób zakaźnych u ludzi
– większą efektywność procesów projektowych,
– sprawniejszą wymianę danych,
– automatyzację generowania zestawień do projektów oraz wykonywania zadań powtarzalnych,
– redukcja ilości błędów projektowych,
– dostarczanie klientowi produktu wyższej jakości (dokumentacja projektowa),
– możliwość pozyskania nowych klientów, dla których wymogiem jest technologia BIM,
– inne korzyści.

Planowane efekty, cele:
Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Wnioskodawcy i zwiększenie możliwości adaptacyjnych do zmiennych warunków (m.in. kolejne epidemie) poprzez wdrożenie do działalności firmy innowacji procesowej pozwalającej na pracę w zintegrowanych 2 procesach: BIM i CAD. Realizacja potrzeb zdefiniowanych przez Wnioskodawcę pozwoli firmie na:
– zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno klientom jak i pracownikom Wnioskodawcy w sytuacji występowania chorób zakaźnych u ludzi;
– zapewnienie klientom nowych rozwiązań w zakresie współpracy z biurem projektowym i wprowadzenia rozwiązań technologicznych w obszarze projektowania;
– pozyskanie grona nowych klientów dzięki wdrożonych innowacyjnym technologiom i procesom biznesowym u Wnioskodawcy.

Wkład funduszy europejskich: 171 725,50 zł (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt groszy).
 
Wartość całego projektu: 202 030,00 zł.
 
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”.